O nás

Základné informácie

  • Od 12.8 2010 sme zaradení do siete škôl SR a na rozdiel od súkromných predškolských a opatrovateľských zariadení sme povinný plniť štandardy vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.
  • Celodenný proces prebieha rovnocenne v anglickom i slovenskom jazyku overenou dvojjazyčnou metódou: jedna osoba = jeden jazyk.
  • Každá učiteľka s deťmi komunikuje len v jednom jazyku, aby deti ľahko rozlíšili hranicu medzi jednotlivými jazykmi. Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorá mu ponúka množstvo básničiek, rozprávok, hier, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku, čo je pre dieťa predškolského veku oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie.
  • Rozvíjame schopnosť komunikovať v anglickom jazyku pri komunikácii s pani učiteľkami a detičkami zo škôlok v Anglicku a Poľsku prostredníctvom medzinárodnej e – twinningovej spolupráce škôl. Chceme preto efektívne využiť túto jedinečnú príležitosť osvojovania cudzej reči, avšak našim cieľom je i plnohodnotne rozvíjať náš materinský jazyk.
  • Školským vzdelávacím programom vedieme vaše dieťatko krôčik za krôčikom k získaniu a osvojeniu kľúčových kompetencií, ktoré charakterizujú absolventa predprimárneho vzdelávania (dieťa vo veku 6 rokov).
  • Naše zariadenie je alternatívna materská škola. Poskytuje nový prístup k vzdelávaniu a výchove vašich detičiek zabezpečený kvalifikovanými, anglicky hovoriacimi pedagógmi, pravidelnými aktivitami rozvíjajúcimi osobnosť vášho dieťaťa po stránke kognitívnej, emocionálnej i psychomotorickej.
  • Zmyslom a cieľom nášho zariadenia je vytvorenie rodinnej atmosféry, kam deti prichádzajú s radosťou, kde učitelia rešpektujú individuálnu osobnosť dieťaťa, sú pre neho kamarátom a vzorom zároveň. Veľmi nám záleží na podnetnom a láskyplnom prostredí, kde staršie deti pomáhajú mladším, buduje sa spolupráca, ochota a empatia a osobnosť dieťaťa sa všestranne rozvíja.

Slimáčik speakuje alebo ako sa učíme angličtinu

Komunikačné zručnosti v Aj deti získavajú už od nástupu do materskej školy. Nároky na komunikáciu v anglickom jazyku sa stupňujú v závislosti od pobytu dieťaťa v materskej škole. Počas dňa deti sprevádzajú lektori – naše anglické pani učiteľky, ktoré sa starajú jednak o rozvoj slovnej zásoby , učia deti anglické frázy , trénujú naše porozumenie, ale vo veľkej miere podporujú aktívne či pasívne používanie anglického jazyka počas vykonávania bežných činností v materskej škole. Niektoré deti sa naviac venujú písaniu a čítaniu anglických hlások , iné si zdokonaľujú slovnú zásobu a nadobúdajú zručnosti potrebné pre používanie anglického jazyka pri ostatných aktivitách. Vytvárame bilingválne prostredie, kde osoba reprezentuje používanie cudzieho jazyka a metódou CLIL sa angličtina u nás realizuje intenzívne na denno- dennej báze.

Naše komunikačné zručnosti si posilňujeme pri rozličných projektových dňoch, ktoré sú spojené s kultúrnymi odlišnosťami krajín , kde sa anglický jazyk používa. Oslavujeme po anglicky “Halloween, Thanksgiving, Valentine’s day a čítame, čítame, čítame…..

  metóda CLIL na podporu komunikačných zručností
  Metodiky na rozvoj slovnej zásoby a učence fráz v Aj
  Jolly phonic – píšeme a čitame v AJ
  Slimáčik Speakuje- projektové dni zameraná na ďalší rozvoj      komunikačných zručností
  Čítanie kníh
  Spievanie piesní
  Nacvičovanie predstavenie v AJ
  Prepojenie anglického jazyka s celostem rozvíjaním osobnosti dieťaťa
  jedna osoba – jeden jazyk

Každý z nás je iný, každý z nás je jedinečný

Podpora rozličných záujmov detí, posilnenie slabších alebo naopak podpora silných stránok detí. V rámci voliteľného okruhu aktivít sa deti pravidelne venujú aktivitám, ktoré si v spolupráci s rodičmi a pedagógmi volia. Bohatá ponuka aktivít zabezpečuje, že každé dieťa si nájde niečo čo ho osloví a čomu sa chce venovať. Jadrom sú športové aktivity (plávanie, korčuľovanie,……) , ktorými podporujeme u detí pozitívne postoje k športu a pohybovým aktivitám. Druhou zložkou sú umelecké aktivity, ktoré podporujú deti s umeleckými sklonmi venovať sa od útleho veku tomu k čomu majú predpoklady, alebo naopak im to pomáha nájsť to čo ich baví a čo menej. Maliari , herci, hudobníci často vo vekovo heterogénnych skupinkách rozvíjajú svojho umeleckého ducha a nachádzajú uspokojenie v týchto špecifických činnostiach. Posledným okruhom je okruh jazykových aktivít (nemčina , španielčina ) , ktoré okrem benefitu spoznania ďalšieho cudzieho jazyka pomáhajú rozvíjať učebné kompetencie detí a posilňujú mnohé funkcie mozgu. V predškolskom veku podporuje predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť detí realizáciou metodiky Eľkonin priamo s našou škôlkarskou pani psychologičkou.

  individuálne vzdelávacie plány
  možnosť voľby a rozvíjanie pevnej vôle a vytrvalosti
  Lektori a učitelia zapálený pre oblasť ,v ktorej sa deťom venujú
  Športové aktivity na pravidelnej a sezónnej báze
  Budovanie vzťahu k športovým a pohybovým aktivitám
  Lyžiarske kurzy a pobytové škôlky v prírode
  Umelecké aktivity
  Ďalšie cudzie jazyky
  Prezentácia naučených zručností pre rodičov
  Podpora a rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti realizovaním metódy Eĺkonin

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.

Na základe zážitkového a prežitkového učenia v rámci roka prechádzame rôznymi témami, ktoré si volia buď sami deti alebo ich prináša sám život. Základný program je tvorený besedami, výletmi a exkurziami vďaka ktorým prinášame do učenia kontakt s realitou a prostredníctvom zážitkov upevňujeme získané poznatky a zručnosti. Počas práce v centrách aktivít prostredníctvom voľby detí rozvíjame kognitívne, psychomotorické, ale aj sociálno- emocionálne vedomosti a zručnosti prostredníctvom foriem učenia, ktoré sú deťom blízke, alebo , ktoré preferujú. Zároveň ich v zdravej miere vystavujeme potrebe prekročenia vlastnej komfortnej zóny s cieľom prežitia úspechu a posilnenia sebavedomia detí v oblasti , ktorej si veria menej. Podporujeme spoluprácu detí a rozvoj komunikačných zručností s cieľom vytvárania priaznivej a inkluzívnej klímy medzi deťmi navzájom . Do výchovno- vzdelávacieho procesu zároveň zaraďujeme aj frontálne aktivity, ktoré v podobe realizovania rôznych metodík posilňujú učebné zručnosti dôležité pre nástup detí na povinnú školskú dochádzku. Prostredníctvom projektov spestrujeme učenie a spoznávanie sveta a vedieme deti k zdravému životnému štýlu, environmentálnemu cíteniu a podpore inkluzívneho prostredia v spoločnosti. Predškolské j zručnosti posilňujeme pravidelným zaraďovaním rozvoja grafomotorických zručností a včasnej logopedickej intervencie.

  besedy, výlety a exkurzie
  Podpora individuality detí a skupinového učenia prostredníctvom centier aktivít
  Možnosť voľby a vedenie k zodpovednosti
  Vyvážený kognitívny a nonkognitívny rozvoj dieťaťa
  Akcie a spolupráca s rodičmi
  Aktivity na rozvoj predškolských zručností
  Logopedická intervencia
  Projekty zamerané na rozvoj prierezových tém
  Kvalifikovaný a pravidelne preškoľovaní personál
  Školská psychologička

Ing. Mgr. Janka Salo Koníková

Ing. Mgr. Janka Salo Koníková

Riaditeľka

Zriaďovateľka, lektorka AJ, NJ, učiteľka, Predseda OZ Slimáčik.

Mgr. Roman Salo

Mgr. Roman Salo

Zástupca riaditeľa

Učiteľ, lektor, animátor, tréner

Iveta Mišáková

Iveta Mišáková

Prevádzková pracovníčka

Vedúca školskej jedálne, ekonómka, legislatíva

Ing. Janka Gardianová

Ing. Janka Gardianová

účtovníčka ( Gardian Partners)

Kamarátka a mamina našich absolventiek Terezky a Tamarky