Zážitkové učenie

Slimáčik speakuje alebo ako sa učíme angličtinu

Komunikačné zručnosti v Aj deti získavajú už od nástupu do materskej školy. Nároky na komunikáciu v anglickom jazyku sa stupňujú v závislosti od pobytu dieťaťa v materskej škole. Počas dňa deti sprevádzajú lektori – naše anglické pani učiteľky, ktoré sa starajú jednak o rozvoj slovnej zásoby , učia deti anglické frázy , trénujú naše porozumenie, ale vo veľkej miere podporujú aktívne či pasívne používanie anglického jazyka počas vykonávania bežných činností v materskej škole. Niektoré deti sa naviac venujú písaniu a čítaniu anglických hlások , iné si zdokonaľujú slovnú zásobu a nadobúdajú zručnosti potrebné pre používanie anglického jazyka pri ostatných aktivitách. Vytvárame bilingválne prostredie, kde osoba reprezentuje používanie cudzieho jazyka a metódou CLIL sa angličtina u nás realizuje intenzívne na denno- dennej báze.

Naše komunikačné zručnosti si posilňujeme pri rozličných projektových dňoch, ktoré sú spojené s kultúrnymi odlišnosťami krajín , kde sa anglický jazyk používa. Oslavujeme po anglicky “Halloween, Thanksgiving, Valentine’s day a čítame, čítame, čítame…..

  metóda CLIL na podporu komunikačných zručností
  Metodiky na rozvoj slovnej zásoby a učence fráz v Aj
  Jolly phonic – píšeme a čitame v AJ
  Slimáčik Speakuje- projektové dni zameraná na ďalší rozvoj      komunikačných zručností
  Čítanie kníh
  Spievanie piesní
  Nacvičovanie predstavenie v AJ
  Prepojenie anglického jazyka s celostem rozvíjaním osobnosti dieťaťa
  jedna osoba – jeden jazyk

Každý z nás je iný, každý z nás je jedinečný

Podpora rozličných záujmov detí, posilnenie slabších alebo naopak podpora silných stránok detí. V rámci voliteľného okruhu aktivít sa deti pravidelne venujú aktivitám, ktoré si v spolupráci s rodičmi a pedagógmi volia. Bohatá ponuka aktivít zabezpečuje, že každé dieťa si nájde niečo čo ho osloví a čomu sa chce venovať. Jadrom sú športové aktivity (plávanie, korčuľovanie,……) , ktorými podporujeme u detí pozitívne postoje k športu a pohybovým aktivitám. Druhou zložkou sú umelecké aktivity, ktoré podporujú deti s umeleckými sklonmi venovať sa od útleho veku tomu k čomu majú predpoklady, alebo naopak im to pomáha nájsť to čo ich baví a čo menej. Maliari , herci, hudobníci často vo vekovo heterogénnych skupinkách rozvíjajú svojho umeleckého ducha a nachádzajú uspokojenie v týchto špecifických činnostiach. Posledným okruhom je okruh jazykových aktivít (nemčina , španielčina ) , ktoré okrem benefitu spoznania ďalšieho cudzieho jazyka pomáhajú rozvíjať učebné kompetencie detí a posilňujú mnohé funkcie mozgu. V predškolskom veku podporuje predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť detí realizáciou metodiky Eľkonin priamo s našou škôlkarskou pani psychologičkou.

  individuálne vzdelávacie plány
  možnosť voľby a rozvíjanie pevnej vôle a vytrvalosti
  Lektori a učitelia zapálený pre oblasť ,v ktorej sa deťom venujú
  Športové aktivity na pravidelnej a sezónnej báze
  Budovanie vzťahu k športovým a pohybovým aktivitám
  Lyžiarske kurzy a pobytové škôlky v prírode
  Umelecké aktivity
  Ďalšie cudzie jazyky
  Prezentácia naučených zručností pre rodičov
  Podpora a rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti realizovaním metódy Eĺkonin

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.

Na základe zážitkového a prežitkového učenia v rámci roka prechádzame rôznymi témami, ktoré si volia buď sami deti alebo ich prináša sám život. Základný program je tvorený besedami, výletmi a exkurziami vďaka ktorým prinášame do učenia kontakt s realitou a prostredníctvom zážitkov upevňujeme získané poznatky a zručnosti. Počas práce v centrách aktivít prostredníctvom voľby detí rozvíjame kognitívne, psychomotorické, ale aj sociálno- emocionálne vedomosti a zručnosti prostredníctvom foriem učenia, ktoré sú deťom blízke, alebo , ktoré preferujú. Zároveň ich v zdravej miere vystavujeme potrebe prekročenia vlastnej komfortnej zóny s cieľom prežitia úspechu a posilnenia sebavedomia detí v oblasti , ktorej si veria menej. Podporujeme spoluprácu detí a rozvoj komunikačných zručností s cieľom vytvárania priaznivej a inkluzívnej klímy medzi deťmi navzájom . Do výchovno- vzdelávacieho procesu zároveň zaraďujeme aj frontálne aktivity, ktoré v podobe realizovania rôznych metodík posilňujú učebné zručnosti dôležité pre nástup detí na povinnú školskú dochádzku. Prostredníctvom projektov spestrujeme učenie a spoznávanie sveta a vedieme deti k zdravému životnému štýlu, environmentálnemu cíteniu a podpore inkluzívneho prostredia v spoločnosti. Predškolské j zručnosti posilňujeme pravidelným zaraďovaním rozvoja grafomotorických zručností a včasnej logopedickej intervencie.

  besedy, výlety a exkurzie
  Podpora individuality detí a skupinového učenia prostredníctvom centier aktivít
  Možnosť voľby a vedenie k zodpovednosti
  Vyvážený kognitívny a nonkognitívny rozvoj dieťaťa
  Akcie a spolupráca s rodičmi
  Aktivity na rozvoj predškolských zručností
  Logopedická intervencia
  Projekty zamerané na rozvoj prierezových tém
  Kvalifikovaný a pravidelne preškoľovaní personál
  Školská psychologička